KIGO

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) powstała w roku 2003 i zrzesza obecnie 130 przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Są to głównie przedsiębiorstwa gospodarki odpadami sektora samorządowego, Związki Gmin oraz producenci i firmy oferujące różnego typu usługi i produkty dla branży.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami działająca jako organizacja samorządu gospodarczego od 17 lat dąży
do stworzenia takich rozwiązań organizacyjno-prawnych, które zapewnią gminom wywiązanie się z nałożonych na nie obowiązków, a także dadzą stabilne podstawy prawne i ekonomicznie przedsiębiorstwom działającym na rynku. Zrzeszamy 130 przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami. Nasi członkowie to znaczący udziałowcy rynku gospodarki odpadami w Polsce. Jako zrzeszenie firm komunalnych stale współpracujemy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Powiatów Polskich oraz Unią Metropolii Polskich. KIGO jest także pełnoprawnym Członkiem  Municipal Waste Europe (organizacji zrzeszającej europejskie Izby i stowarzyszenia reprezentujące samorządowy sektor gospodarki odpadami).

Obecnie priorytetem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami jest szerzenie idei rozszerzonej odpowiedzialności producentów, zakładającej całkowite finansowanie kosztów zarówno selektywnej zbiórki, zagospodarowania, jak i utylizacji odpadów opakowaniowych w Polsce przez producentów opakowań, w myśl zasady „zanieczyszczający płaci”. Dzisiaj koszty te przerzucone są na gminy i ich mieszkańców. Proponujemy system promujący eko-projektowanie opakowań oraz zakładający finansowanie budowy nowoczesnych instalacji do recyklingu, a także wspierający rozwój nowych technologii recyklingu odpadów (z uwagi na obecnie niewspółmiernie małą ilość instalacji do recyklingu w Polsce w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych), edukację i kontrolę. Zabiegamy także o takie zmiany systemowe w gospodarce odpadami, które powinny stać się elementem przeciwdziałania ostatnim podwyżkom opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obserwujemy w całym kraju, jak na przykład zmniejszenie wymagań dotyczących monitoringu i zabezpieczeń p.poż. w instalacjach, zmniejszenie opłat marszałkowskich czy umożliwienie szerokiego zastosowania frakcji palnej odpadów w systemach energetycznych lub cieplnych oraz w przemyśle energochłonnym poprzez wykorzystanie istniejącej w Polsce infrastruktury do produkcji
i przesyłania ciepła. W naszej opinii powyższe rozwiązania umożliwiłyby obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów i wytwarzania energii na  terenie całego kraju i są szansą rozwojową dla wielu Gmin w kraju.

Wnioskujemy do władz także o takie rozwiązania prawne, jak na przykład możliwość wykonywania zadań własnych Gmin w gospodarce odpadami w formule „in-house”, co zapewniłyby samorządom – na których przecież spoczywa obowiązek organizacji systemu – możliwość bezpiecznego inwestowania w nowe instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, co możliwe jest przy stałym zabezpieczeniu strumienia odpadów kierowanych do tych instalacji.

KIGO koordynuje i przesyła na bieżąco naszym Członkom wszelkiego typu projekty aktów prawnych dot. gospodarki odpadami, jesteśmy opiniodawca w procesie legislacyjnym i na podstawie wniosków naszych Członków przekazujemy opinie do projektów ustaw, jak i do obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Posiadamy także stałą rubrykę w „Przeglądzie Komunalnym”, w której na bieżąco informujemy o naszych pracach.

Zgodnie ze statutem nasza Izba ma charakter otwarty, mogą do niej przystąpić, na zasadach określonych w Statucie podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, działający w strukturze samorządu terytorialnego, producenci związani z sektorem komunalnym oraz związki gmin.

Dzisiaj, mając na uwadze konieczność dalszego umacniania pozycji przedsiębiorstw komunalnych w naszym kraju, w dobie obecnych zmian prawnych zapraszamy Państwa  do współpracy i przystąpienia do prac naszej Izby.

Uważamy, że jedynie silna reprezentacja przedsiębiorstw komunalnych sektora samorządowego może zapewnić nam pozycję lidera i partnera w rozmowach z ustawodawcą, który będzie miał wpływ kształtowanie rozwiązań prawnych w gospodarce odpadami.

Serdecznie zapraszamy do Członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami,

Tomasz Uciński

Prezes Zarządu

ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTÓW

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Bałanda
Członek Zarządu

Henryk Kultys
I Zastępca Zarządu

Michał Turkiewicz
II Zastępca Prezesa

Tomasz Uciński
Prezes Zarządu