Turkiewicz Michał
II Zastępca Prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
Michał Turkiewicz od kilkunastu lat związany jest z działalnością samorządową w obszarze ochrony środowiska. Pełnił funkcję m.in. Zastępcy Burmistrza Miasta Lubań, Prezydenta Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregionu Nysa” obejmującego swym zasięgiem obszar zamieszkiwany na pograniczu polsko-czesko-niemieckim przez 1,5 miliona mieszkańców, gdzie głównym celem był i jest rozwój regionalny, w tym zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska. Od 2006 roku nieprzerwanie obejmuje stanowisko Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Lubaniu, której głównym zakresem działalności jest gospodarka odpadami komunalnymi. W tym okresie stworzył zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi, który powstał na podstawie zawartych porozumień międzygminnych obejmujących czternaście gmin zamieszkałych przez około 150 tys. mieszkańców. W ramach tego systemu został zorganizowany model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obejmujących wszystkie rodzaje segregowanych odpadów komunalnych zbieranych „u źródła” i w „PSZOK-ach”. Integralnym ogniwem całego systemu jest nowoczesny RIPOK, posiadający wszystkie niezbędne instalacje, do których dostarczane są i przetwarzane wszystkie odpady komunalne z regionu działania Spółki.